Još 7. veljače na internetskim stranicama Grada Dubrovnika objavljena su tri javna natječaja za tri različita radna mjesta:

  • za prijam u službu na radno mjesto referent/ica – poslovni/a tajnik/ca u Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima Grada Dubrovnika
  • za prijam u službu na radno mjesto voditelj/ica Odsjeka u Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu Grada Dubrovnika
  • za prijam u službu vježbenika na radno mjesto viši/a stručni/a suradnik/ca I u Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu

A evo i kakve su plaće za navedena radna mjesta. Referentica ili poslovna tajnica zarađivala bi oko 1073 eura bruto, voditelj/ica Odsjeka 2059 eura bruto, a viši stručni suradnik ili suradnica 1537 eura bruto.

Za radno mjesto referenta / poslovnog tajnika tj. tajnice traži se obavljanje sljedećih obveza:

  • Prijam i otprema ulaznih i izlaznih akata. Prijam e-pošte i prosljeđivanje nadležnima. Dopisivanje iz djelokruga svog posla i po nalogu pročelnika. Vođenje akata kroz internu knjigu. Arhiviranje riješenih predmeta. Vođenje evidencije rada svih zaposlenih u odjelu. Vođenje evidencije o pravu na naknadu za topli obrok zaposlenika odjela. Skrb o uredskom materijalu i nabava istog. Skrb o službenim putovanjima djelatnika odjela. Zaprimanje telefonskih poziva, kontaktiranje sa ostalim upravnim odjelima kao i sa ostalim tijelima državne, regionalne i lokalne samouprave, te sa tvrtkama. Svakodnevno pozivanje poslovnih suradnika, sazivanje radnih sastanaka za potrebe odjela.

Od voditelja tj. voditeljice Odsjeka u Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjestu samoupravu očekuje se sljedeće:

  • Izvršavanje neposrednih zadataka i nadzor rada službenika u izvršavanju povjerenih poslova. Poduzimanje mjera stalnog unaprjeđenja organizacije rada u odsjeku. Pružanje potpore u osiguranju pravilne primjene propisa i mjera te davanje smjernica u rješavanju strateški važnih zadaća. Proučavanje, stručna obrada i obavljanje najsloženijih pitanja iz nadležnosti odsjeka, izrada elaborata i drugih stručnih materijala. Koordinacija i sudjelovanje u radu na izradi nacrta i prijedloga propisa iz djelokruga odsjeka te organizacija njihove primjene. Koordinacija i usklađivanje djelovanja odsjeka s drugim odsjecima unutar upravnog odjela, kao i s drugim tijelima. Rješavanje najsloženijih upravnih postupaka, vođenje postupaka javne nabave iz nadležnosti Odsjeka. Rad sa strankama.

Viši stručni suradnik bio bi zadužen za:

  • Vodi evidenciju komunalne infrastrukture Grada Dubrovnika te sudjeluje u postupku evidencije u katastar i zemljišnu knjigu. Priprema informacija i drugih stručnih materijala te suradnja u pripremi propisa i drugih akata iz djelokruga upravnog odjela te drugi odgovarajući upravni i s njima povezani stručni poslovi.