U cijelosti donosimo reakciju Josipa Prusine na demanti Maroja Matane, Žarka Kljunka i Maria Knega.

ODGOVOR NA REAGIRANJE I NA ZAHTJEV
za objavljivanjem ispravka informacija i ispriku nakladnika

Obraćam Vam se vezano uz članak objavljen u tiskovnom izdanju tjednika Nacional, neovisni news magazin, broj 1265 od 19.07.2022., na stranici 81., Đuro Sessa: “Nije istina da sam manipulirao sustavom e-Spisa ili utjecao na ishod postupka u slučaju Josipa Prusine“, kao i na Zahtjev za objavljivanjem ispravka informacija i ispriku nakladnika od 18.07.2022. (dalje: Zahtjev), kojeg Vam je dostavio odvjetnik Maroje Matana iz Zagreba, Amruševa 7, koji je objavljen na Vašem web portalu „dubrovackiportal.hr“ dana 19.07.2022., želim iskazati sljedeće;

JOSIP PRUSINA: ĐURO SESSA I NJEGOVI PRIJATELJI IZ DJETINJSTVA SRAMOTNO I BOLESNO LAŽU!

Đuro Sessa je manipulirao sustavom eSpis-a na sudovima u Splitu kako bi nezakonito sudski spis utvrđenja očinstva došao u rad sutkinjama koji predaju kod sudskog vještaka dr. Šimuna Anđelinovića na Sveučilišnom odjelu za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu, kao i na sudovima u Dubrovniku u sudskim spisima koje je namjestio u rad onim sucima koje je kao član DSV-a imenovao za suce, a koje je inicirao i na koje se poziva u svom zahtjevu odvjetnik Maroje Matana sa svojim partnerima (i u drugim kaznenim postupcima koje se vode protiv sina od Maria Knege). Đuro Sessa zajedno sa svojim prijateljima iz djetinjstva sramotno i bolesno lažu da prikriju manipulaciju i zloupotrebu sustava eSpis-a u nezakonitim dodjelama sudskih spisa sucima radi utjecaja na tijek i ishod sudskih i upravnih postupaka, te ih pozivam ispred Vas i svih građana RH da me tuže ako nije istina i dokažu svoje laži, gdje ću se vrlo rado odazvati pozivu na sud, te zasigurno utvrditi da ĐURO SESSA I NJEGOVI PRIJATELJI IZ DJETINJSTVA SRAMOTNO I BOLESNO LAŽU!

U vrijeme kada je Jelena Jakić rodila dijete i pokrenula postupak utvrđenja očinstva pred sudom u Splitu, ja sam bio vlasnik nekretnine u Dubrovniku Lapadska obala 27, ali više nisam.

Žarko Kljunak je na sudu u Dubrovniku (K-254/2011) dana 10.10.2012., kao svjedok iskazao: „Godine 2005., od gospodina Butkovića zajedno s još dva suvlasnika kupio sam njegov dio objekta koji se nalazi na adresi Lapadska obala 27 u kompleksu nekadašnjeg ljetnikovca Jordan-Sorkočević.“, a svjedok pok. g. Mateo Gojavić je iskazao: „Svjedok izjavljuje da je jednom prilikom 2010., godine prolazio vrtom kao što je to činio cijeli život, da bi mu Knego u središnjem dijelu vrta zabranio prolaz tim dijelom vrta i prijetio mu da će ga udariti kamenom u glavu ukoliko bude više prolazio, na što je svjedok pozvao policiju, a Knego se udaljio.“

Žarko Kljunak je kupio 1/3 na ime svog pok. oca Nedjeljka, a Maroje Matana na ime svoje supruge Tomislave Matane koja je i danas upisana kao suvlasnik 1/3 stana sa odgovarajućem pripadajućim dijelom cijele nekretnine. Odvjetnik Matana nije naveo da je Ured državne uprave u Dubrovniku dana 02.07.2012., donio pravomoćni Zaključak kojim nalaže Općinskom državnom odvjetništvu u Dubrovniku, da kod Upravnog odjela Grada Dubrovnika radi rješenja prethodnog pitanja vlasništva nad zemljištem od 4000 m2, pokrene postupak za utvrđivanje građevne čestice – zemljišta nužnog za redovitu upotrebu stambene građevine.

Odvjetnik Matana u zahtjevu nije naveo da su njegova supruga Tomislava Matana, Žarko Kljunak i Mario Knego pokrenuli zemljišnoknjižni predmet RZ-92/13 u kojem su tražili brisanje vlasništva grada Dubrovnika. Obzirom da na starom katastarskom planu nije evidentirana pripadajuća drvarnica partnera već samo Komin, isti su dana 01.02.2014., srušili svoju malu drvarnicu i na sudskom očevidu dana 05.02.2014., lažno isticali da je ucrtani Komin njihova drvarnica sa ciljem da se domognu pravo na vlasništvom nekretnine koja ima površinu veću od 400m2. O tome sam obavijestio grad Dubrovnik čiji je opunomoćenik na licu mjesta pred sutkinjom u zapisnik 10.06.2016., istaknuo „…da je drvarnica koja je pripadala tom stanu srušena, isto je vidljivo iz spisa predmeta koji je kao dokaz predložen u prigovoru grada Dubrovnika.“, a sud rješenjem broj Z-4871/2016 odbio njihovu prijavu. No, partneri ne odustaju pa su u drugom postupku pred Općinskim sudom u Dubrovniku posl.br. P-49/2019 nastavili svoju prevaru kako bi se nezakonito domogli čest. zgr. 372 K.O.Gruž odnosno pravo na nekretninu koja ima površinu višu od 400m2 sa ciljem da na taj način pokušaju graditi novi objekt.

Ministarstvo kulture RH dana 18.04.2016., donijelo je sada pravomoćno rješenje kojim Ladanjski kompleks Sorkočević-Jordan u Dubrovniku ima svojstvo kulturnog dobra, gdje se postojeće građevine čuvaju u zatečenim tlocrtnim i visinskim gabaritima čime nisam oštetio kulturno dobro. Na predmetno rješenje odvjetnik Matana kao opunomoćenik partnera je izjavio žalbu u kojoj je isticao da stambeni objekt ne treba biti pod zaštitom, ali je Ministarstvo kulture, Povjerenstvo za žalbe dana 20.01.2017., odbilo njihovu žalbu. Odvjetnik Matana i partneri su se žalili na zaštitu jer im je sada onemogućeno graditi ogromnu zgradu u zaštićenom vrtu, ali to ne sprječava partnere da na sudu u svojim prilagođenim izjavama navode da se radi o kulturom dobru. Dakle, odvjetnik Matana inicira postupak u kojem kao svjedoke predloži sebe i svoje partnere Žarka Kljunka i Maria Knegu, kojima sud bez obzira na sve druge materijalne dokaze koje potvrđuju da bezobrazno i bolesno lažu, povjeruje tim iskazima i donese presudu kakvu onu baš žele i na koju se pozivaju u svome zahtjevu.

Odvjetnik Matana je naveo da sam napao službene osobe koji su vršili geodetska mjerenja „i tupom stranom metalnog dijela sjekire“ uništio mjerni uređaj (kazneno djelo oštećenja tuđe stvari) i presudu Općinskog suda u Dubrovniku posl.br. K-432/17, ali nije naveo da je drugostupanjski Županijski sud u Dubrovniku posl.br. Kž-196/18 usvojio moju žalbu i ukinuo kazneno djelo oštećenja tuđe stvari. Hidromasažna kada je prenosiva poput ležaljki za sunčanje, a Rješenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Uprave za inspekcijske poslove od 02.01.2019., je ukinuto pravomoćnom presudom Upravnog suda u Splitu posl.br. 5 Uslgr-58/19.

Odvjetnik Matana u zahtjevu navodi da sam pisao svim mogućim tijelima (preko državnih odvjetništava do Sabora) na okolnosti objavljenog teksta, a te informacije mu je mogao prenijeti jedino sudac izvjestitelj Đuro Sessa kojeg sam ranije u spisu u Splitu radi utvrđivanja očinstva naveo kao glavnu kariku u lancu ove pravosudne „hobotnice“, o čemu je imao prilike čitati dok je gledao kako će što lakše odbaciti moju reviziju za očinstvo na VSRH.

Svi građani RH, kao i svi nepristrani suci u Europskoj uniji su upoznati sa činjenicom da se provođenje DNA vještačenja utvrđivanja očinstva u bilo kojoj ovlaštenoj ustanovi u zemljama Europske unije provodi na isti način, a kojeg je dopušteno provoditi i na hrvatskim sudovima.

Dakle, da se u svakoj državi u Europskoj uniji provedu DNA vještačenja utvrđivanja očinstva jasno da bi svi rezultati svih DNA analiza krvi i sline stranaka u sudskom postupku bili identični odnosno podudarni u svim DNA analizama očinstva, a koje je u interesu provesti i žrtvi – malodobnom djetetu E.J., u skladu s odredbama UN-ove Konvencije o pravima djeteta.

Obzirom da majka djeteta Jelena Jakić i pravi biološki otac malodobnog djeteta Ljiljanko Palac, te sudski vještak dr. Šimun Anđelinović sa svojim suradnicama do danas nisu demantirali tekst objavljen u tjedniku Nacional dana 12.07.2022., smatram da je Vama, kao i svim građanima RH jasno zašto mi po naredbi Đure Sesse suci ne dozvoljavaju da sudskim putem provedem neovisna DNA vještačenja očinstva u zemljama Europske unije, a koje je o mome trošku na sudu majka Jelena Jakić do danas odbila čak 17 puta uz asistenciju sudaca koji unatoč propisima i mojim zahtjevima ne žele malodobnom djetetu niti imenovati posebnog skrbnika radi zaštite njezinih prava i interesa.

Zahtjev odvjetnika Matane u cijelosti je usmjeren kako bi me se difamiralo, a navodi da ne poznaju Jelenu Jakić je u cijelosti usmjeren sa ciljem kako bi svu kaznenu odgovornost prebacili na Jelenu Jakić i pravog biološkog oca djeteta Ljiljanka Palca iz Gruda u BiH jer će se provedbom o mome trošku 10 DNA vještačenja očinstva u neovisnim ustanovama u zemlji EU utvrditi da mi je sudski vještak dr. Šimun Anđelinović krivotvorio DNA vještačenje očinstva sa suradnicama u KBC Split.

Slijedom svega navedenog, podnosim ovaj zahtjev-odgovor za objavu na reagiranje Đure Sesse i zahtjeva odvjetnika Matane sukladno članku 40. do 42. Zakona o medijima, te zahtijevam objavu ispravka neistinitih i zlonamjernih informacija bez promjena i dopuna na isti ili istovrijedan način na koji je bila objavljena informacija na koju se ispravak odnosi, a koji je objavljen na web portalu „dubrovackiportal.hr“ dana 19.07.2022.,

Nije istiniti navodi Đure Sesse da se ne može manipulirati sustavom eSpis-a u dodjeli spisa sucima u rad.
Nije istina da Đuro Sessa sa svojim prijateljima iz djetinjstva nije manipulirao sustavom eSpis-a radi utjecaja na tijek i ishod sudskih i upravnih postupaka.
Nije istina da ja nisam bio vlasnik stana u vrijeme optužbe na očinstvo tuđeg djeteta 2008
Nije istina da Žarko Kljunak i Maroje Matana (žena Tomislava) nisu bili suvlasnici stambene zgrade u ljetnikovcu Sorkočević-Jordan u vrijeme pokretanja sudskog postupka utvrđenja očinstva na sudu u Splitu od Jelene Jakić.
Nije istina da odvjetnici Maroje Matana i Žarko Kljunak nisu nagovorili Jelenu Jakić da fiktivno prijavi prebivalište u Splitu radi nadležnosti suda u Splitu i pokretanja namještenog postupka utvrđivanja očinstva nad djetetom Jelene Jakić sa unaprijed dogovorenim namještenim DNA vještačenjem očinstva kod sudskog vještaka dr. Šimuna Anđelinovića.
Nije istina da Mario Knego nije prijetio pok. Mateu Gojaviću da ne smije više prolaziti vrtom ladanjskog kompleksa Sorkočević-Jordan jer će mu kamenom razbiti glavu.
Nije istina da sam pravomoćno osuđen za kazneno djelo oštećenja tuđe stvari,
Nije istina da je Josipu Prusini naređeno uklanjanje izgrađene građevine stambene namjene cca 50 m2.
Istina je da je gosp. Josip Prusina postao otac tuđeg djeteta po narudžbi odvjetnika Maroje Matane i njegovih partnera, izvršitelja sudskog vještaka dr. Šimuna Anđelinovića i egzekutora sada bivšeg predsjednika Vrhovnog suda RH Đure Sesse.

Unaprijed Vam hvala.

S poštovanjem,

Josip Prusina