Dubrovačko-neretvans­ka županija je, s ob­zirom na epidemiološ­ku situaciju na širem dubrovačkom područ­ju koja i dalje nije zadovoljavajuća te temeljem mišljenja županijskog Zavoda za javno zdravstvo, da­la preporuku da se od 8. ožujka 2021. go­dine nastava u osnov­nim i srednjim škola­ma na području Grada Dubrovnika te općina Župa dubrovačka i Konavle i dalje nast­avi on-line (model C).

Izuzetak od ove odluke su završni raz­redi srednjih škola na području Grada Du­brovnika, za koje je preporučeno da i da­lje nastavu pohađaju redovno u školskim učionicama (model A).