Župan Nikola Dobroslavić uputio je reagiranje na nedavno otvoreno pismo g. Tomislava Paviše vezano za projekt Centra za gospodarenje otpadom Lučino razdolje koje prenosimo u cijelosti:

Dubrovački inženjer građevine Tomislav Paviša ponovo je vezano za trasiranje i lokaciju Županijskog centra za gospodarenje otpadom (ŽCGO) uputio pismo Županu i nadležnim službama Dubrovačko-neretvanske županije, i to otvorenim pismom objavljenim u medijima od 25. kolovoza 2021., u kojem iznosi netočne i dijelom neprovjerljive podatke te je na taj način dezinformirao javnost o problematici ŽCGO-a.

Župan Nikola Dobroslavić, s nadležnim stručnim službama Dubrovačko-neretvanske županije, primio je 21. srpnja ove godine Tomislava Pavišu, dipl. ing. građ. na njegov zahtjev, a u povodu pisma koje je uputio Županu s netočnim navodima i prijedlogom rješenja navodnog onečišćenja koje prijeti Malostonskom zaljevu od strane ŽCGO-a, za što predlaže izgradnju injekcijske zavjese južno od lokacije ŽCGO-a prema Malostonskom zaljevu, s prijedlogom preusmjeravanja navodno onečišćenih podzemnih voda od strane ŽCGO-a prema zonama vrulja u uvalama Doli, Budima i Janska.

Pri tom se autor tako predloženog rješenja, Tomislav Paviša, poziva na studiju Hidrogeološke karakteristike šireg područja specijalnog rezervata u moru Malostonskog zaljeva (Energoprojekt Beograd 1991.) koju je naručio tadašnji Zavod za prostorno planiranje i zaštitu čovjekove okoline bivše Općine Dubrovnik. Predstavnici Dubrovačko-neretvanske županije obavijestili su Tomislava Pavišu, da kao pravni sljednici ne posjeduju predmetnu Studiju naručenu u svrhu zaštite Malostonskog zaljeva, makar je ista okončana u fazi Nacrta Studije neposredno pred Domovinski rat, ali neverificirana od strane Stručnog povjerenstva i nikad predana Naručitelju.

Na održanom sastanku Župan Nikola Dobroslavić naglasio je da nije suglasan s korištenjem neverificirane dokumentacije. Pri tom je naglašeno da Dubrovačko-neretvanska županija i Hrvatske vode, kao i Vodovod Dubrovnik posjeduje završeni i verificirani hidrogeološki elaborat Zone sanitarne zaštite izvorišta Vodovoda Dubrovnik, izrađen od iste tvrtke Energoprojekt, Beograd 1989. godine, i istih autora (voditelj izrade dr.sc. Petar Milanović) u kojem su za navedeno područje i istražne radove navedeni potpuno drugi podaci.

U neverificiranoj studiji korišteni su podaci za razdoblje od 1958. do 1973. godine za rezultate bojanja ponora Provalija u Popovom polju, na kojima Tomislav Paviša zasniva svoju neutemeljenu tezu o „gruboj pogrešci“ i navodno dokazanoj II., a ne III. zoni sanitarne zaštite izvorišta što znači da su zasnovani na istraživanjima u vremenskom razdoblju koje je prethodilo velikim hidrotehničkim zahvatima na području RH, BiH i CG, reliziranih kroz projekte Donjih i Gornjih horizonata za potrebe elektroprivrede, odnosno proizvodnje električne energije na međudržavnoj razini.

U verificiranoj Studiji iz 1989. za potrebe utvrđivanja zona sanitarne zaštite izvorišta, navode se potpuno drugačiji rezultati hidrogeoloških istraživanja za isto područje, ali nakon izgradnje hidroelektrana na Trebišnjici i betoniranja korita rijeke Trebišnjice i njenih pritoka, što je danas činjenično stanje, a što su trebali biti ulazni podaci za tvrdnje i stručna polazišta inženjera Tomislava Paviše, pri izradi navedenog stručnog prijedloga predstavljenog Županu i suradnicima na sastanku održanom 21. srpnja 2021. godine
Navedeni završeni i verificirani hidrogeološki elaborat Zone sanitarne zaštite izvorišta Vodovoda Dubrovnik, izrađen od iste tvrtke Energoprojekt, Beograd 1989. godine, izrijekom navodi:

„S izradom dijela sistama HE na Trebišnjici, utjecaj ovog posrednog sliva je skoro u potpunosti eliminiran. Izgradnjom brana Grančarevo i Gorica i pratećih akumulacija Bileća i Gorica, kao i zbog betoniranja korita Trebišnjice kroz Popovo polje, pomenutim zonama koncentrirane infiltracije je oduzeto oko 3 milijarde kubika vode godišnje. Ove vode sada otječu u more kroz tunel HE Dubrovnik i betoniranim koritom Trebišnjice prema PHE Čapljini.

Zbog gubitaka oko brane Gorica i procurivanja kroz betonske obloge kanala Trebišnjice kroz Popovo polje i dovodnog tunela za HE Dubrovnik jedan mali dio ovih voda ipak dospijeva do pojedinih izvorišta u priobalnom pojasu. Ova količina je sigurno manja od 5 % u odnosu na prirodno stanje. Zbog toga je neznatna vjerovatnoća od zagađenja koja se iz sliva Trebišnjice mogu prenijeti na slivove koji su od interesa za izvorišne zone dubrovačkog priobalja.“

Nadalje, na istom sastanku s Tomislavom Pavišom istaknuto je da bi prijedlog izgradnje injekcijske zavjese zbog preusmjeravanja navodno onečišćenih voda iz ŽCGO-a značilo samo preusmjeravanje navodnog onečišćenja prema obalnim izvorištima i zonama vrulja u uvalama Doli, Budima i Janska u pravcu Slanog i okolnih naselja Dubrovačkog primorja, što je ekološki neprihvatljiv pristup.

Predloženi zahvat Tomislava Paviše dodatno bi smanjio dotok podzemnih voda prema Malostonskom zaljevu, a prijedlog postavljanja vertikalne injekcijske zavjese u području seizmičnosti od VII-VIII⁰ MCS ljestvice je sigurno manje povoljno i manje kontrolirano tehničko rješenje, u odnosu na horizontalno postavljene barijere predviđene projektom izgradnje ŽCGO Lučino razdolje.

Tijekom navedenog sastanka stekao se dojam da je u razgovoru Tomislava Paviše sa Županom i predstavnicima nadležnih stručnih službi te upravnih tijela Županije, pojašnjen status neverificirane i nedovršene, i nikad predane, studije Hidrogeološke karakteristike šireg područja specijalnog rezervata u moru Malostonskog zaljeva, kao i rezultati istraživanja i podaci verificirane studije Zone sanitarne zaštite izvorišta Vodovoda Dubrovnik ,izrađene od iste tvrtke, stoga iznenađuje zašto i u koju svrhu Tomislav Paviša iznosi navedene netočne podatke o lokaciji za izgradnju ŽCGO-a u javno objavljenom pismu Županu od 25. kolovoza 2021.

Nadalje smisao njegovog novog obraćanja javnosti nije jasan, imajući na umu njegovu izjavu iz pisma predsjednici županijske skupštine Terezini Orlić, da od oporbe traženo novo trasiranje u Lučinom razdolju nema nikakvog smisla.

Razvidno je da Tomislav Paviša u svojim istupima ne dovodi u pitanje lokaciju ŽCGO, uz uvjet izgradnje vertikalne injekcijske zavjese južno od ŽCGO-a, koja bi, međutim, samo preusmjerila podzemne vode. Istovremeno pri tom zanemaruje činjenicu da je protok podzemnih voda iz Popova polja smanjen za 95%, a projekt ŽCGO-a jamči da nikakva voda uopće ne može proći i onečistiti podzemne vode.

Stoga zaključujemo da Tomislav Paviša nije objektivan niti dosljedan, a jedan od razloga za to može biti činjenica da Županija nije u Prostorni plan Županije uvrstila HE Ombla, za koju se on bio snažno stručno i emotivno zalagao.